ABC składu podatkowego

C

07-02-2018

Skład podatkowy posiada szczególny status. Jest to wyznaczone miejsce określone w zezwoleniu, spełniające określone ustawą warunki, gdzie towary akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane czy przetwarzane. Do składu podatkowego wyroby akcyzowe mogą być wprowadzane lub wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. W składzie podatkowym mogą być magazynowane i produkowane nie tylko towary własne prowadzącego skład celny, ale także wyroby podmiotów należących do innych przedsiębiorców. Jest to możliwe w ramach usługowego składu podatkowego. Działalność  składu podatkowego dotyczy towarów objętych stawką akcyzy inną niż zero.

Skład podatkowy posiada szczególny status. Jest to wyznaczone miejsce określone w zezwoleniu, spełniające określone ustawą warunki, gdzie towary akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane czy przetwarzane. Do składu podatkowego wyroby akcyzowe mogą być wprowadzane lub wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. W składzie podatkowym mogą być magazynowane i produkowane nie tylko towary własne prowadzącego skład celny, ale także wyroby podmiotów należących do innych przedsiębiorców. Jest to możliwe w ramach usługowego składu podatkowego. Działalność  składu podatkowego dotyczy towarów objętych stawką akcyzy inną niż zero.

Instytucja składu podatkowego umożliwia swobodne przemieszczania się wyrobów akcyzowych pomiędzy poszczególnymi państwami UE. Warunek jest by zarówno wysyłający jak i odbiorca oraz pośrednik zarejestrowany był  i posiadał stosowne zezwolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystanie ze składu podatkowego usługowego daje przedsiębiorcy możliwości  odroczenia płatności podatku akcyzowego do momentu opuszczenia składu podatkowego w celu wprowadzenia towaru do obrotu czy skorzystania z usług banderolowania. Importer w takim wypadku nie wysyła za granicę banderol co oszczędza czas importerowi i w znacznym stopniu ułatwia całą procedurę. Warunki prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe odbywają się na podstawie przepisów ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009, DU z dnia 19 marca 2014 poz. 353.

By uzyskać takie zezwolenie należy spełnić kilka warunków:

Posiadać tytuł prawny do nieruchomości.
Posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające prowadzenie składu. Należy dodać, że wszystkie urządzenia techniczne muszą spełniać wymogi  określone w odrębnych przepisach.
Podmiot prowadzi działalność dotycząca wyrobów akcyzowych w tym będąca również własnością podmiotów trzecich-produkcja, magazynowanie czy przeładowywanie.
Jest podatnikiem czynnym podatku VAT.
Nie posiada zaległości celno-podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i nie jest prowadzone postępowanie wobec niego.
Nie zostało mu cofnięte żadne zezwolenie wcześniej wydane.
Spełniać  warunki gwarantujące zapewnienie nienaruszalności i tożsamości towarów akcyzowych.
Towary musza być odpowiednio oznakowane.
Prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji podatkowej.
Prowadzący skład podatkowy jest zobowiązany do złożenia i utrzymywania generalnego zabezpieczenia akcyzowego.

Zezwolenie jest wydawane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodnie z właściwością miejscową prowadzonej działalności i jest wydawane na czas określony. Organami podatkowymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

Prowadzący skład podatkowy ma obowiązek wpisania go do systemu informatycznego SEED. Jest to baza, która zawiera wykaz podmiotów uprawnionych do produkcji, magazynowania, dokonywania wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Każdy kraj unii europejskiej ma obowiązek prowadzić taką bazę. Należy dodać, że każdy kraj tworzy sam i zarządza bazą SEED. Wszelkie zmiany w bazie wprowadzone w danym kraju są automatycznie aktualizowane  w domenie wspólnotowej Komisji Europejskiej i automatycznie poprzez tę domenę są aktualizowane bazy w każdym państwie członkowskim.

Aktualizacja następuje w przeciągu 24 godzin od ich wystąpienia. Pozwala to sprawdzić podstawowe informacje o kontrahentach np. ważność znaków akcyzowych czy  rodzaje towarów w ramach prowadzonej działalności. Warto dodać, że przemieszczanie się wyrobów akcyzowych zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym odbywa się w ramach Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS. System ten służy weryfikacji i kontroli przemieszczania się towarów  w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C