Kondycja branży leasingowej

C

28-01-2016

Związek Polskiego Leasingu podał, że w 2015 roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości niemal 50 mld zł (49,8 mld zł), dzięki czemu przekroczyła rekordowy dotąd wyniki z 2014 roku (42,8 mld zł). 16,3 proc. dynamika rynku leasingu (r/r), wskazuje na niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem udzielanym przez firmy leasingowe.         - Branża leasingowa na przestrzeni lat stała się kluczowym finansującym potrzeby inwestycyjne polskich przedsiębiorców, napędzających rozwój gospodarczy kraju. W 2015r. udzieliliśmy łącznego finansowania o wartości niemal 50 mld zł. Rok wcześniej leasingodawcy sfinansowali przedmioty leasingu o wartości 42,8 mld zł, a w 2013r. 35,3 mld zł. W kolejnych latach prognozujemy wzrost w branży i liczymy na zwiększenie poziomu inwestycji firm, w szczególności realizowanych przy pomocy leasingu – powiedział Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.  Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu udzielają finansowania w formie leasingu oraz pożyczki inwestycyjnej, co stanowi odpowiednio 85,2 proc. i 14,8 proc. wszystkich sfinansowanych przez branżę inwestycji w 2015 roku. Przeważają inwestycje w aktywa ruchome (97,1 proc. rynku), jednak za pośrednictwem leasingu finansowane są także nieruchomości (2,9 proc. udział w rynku). Cechą polskiego rynku leasingu jest jego równowaga. Leasingodawcy od lat zapewniają stabilny poziom finansowania szerokiego spektrum aktywów ruchomych, rozwijających produkcję i usługi polskich firm. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony stanowią 37,5 proc. inwestycji, maszyny i urządzenia (w tym IT): 31,9 proc., środki transportu ciężkiego, do którego zaliczane są m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego mają 27,1 proc. udział w rynku.   Szacunki Związku Polskiego Leasingu wskazują na to, że w kraju z usług firm leasingowych korzysta około 500 tys. firm, przy czym kluczowym odbiorcą finasowania udzielanego przez polskich leasingodawców są firmy z sektora MMŚP - Dla firm MMŚP, leasing, z uwagi na uproszczone procedury i minimalne oczekiwania dotyczące zabezpieczenia transakcji, jest najważniejszą formą finansowania inwestycji. Potwierdzają to dane Komisji Europejskiej, która w swoim cyklicznym badaniu pyta przedsiębiorców z 28 krajów m.in. o to czy finansowanie leasingiem jest istotne w działalności ich firm. Pod koniec ubiegłego roku, 57 proc. polskich przedsiębiorców zadeklarowało, że leasing jest/będzie dla nich istotnym źródłem finansowania inwestycji. Plasuje to Polskę na trzecim miejscu po Finlandii i Niemczech, w których to krajach zainteresowanie leasingiem jest nieznacznie wyższe. Co trzeci polski przedsiębiorca zadeklarował, że korzystał w ostatnich 6 miesiącach z leasingu. Wyższy odsetek zadeklarowali w tym przypadku jedynie przedsiębiorcy niemieccy i łotewscy  – powiedział Mieczysław Woźniak, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, Dyrektor Zarządu Leaseurope.   Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (OSD) Największy udział w rynku leasingu w dalszym ciągu stanowią transakcje dotyczące pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony (37,5 proc.). Ten segment wypracował także najwyższą dynamikę na rynku (20 proc.). W 2015 roku firmy sfinansowały pojazdy OSD o wartości 18,7 mld zł. Przy czym w większości były to pojazdy osobowe (81 proc.), 19 proc. stanowiły pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony. Pojazdy lekkie, od II kwartału ub. roku, były głównym motorem rozwoju rynku leasingu. Wynik branży leasingowej jest mocno skorelowany z wyraźnym wzrostem rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych w 2015 roku (9,4 proc., wzrost do ponad 408 tys. sztuk). Wartość segmentu OSD rosła, głównie dzięki pojazdom osobowym. W 2015r. branża leasingowa wypracowała także wysoką dynamikę finansowania transportu ciężkiego (18,2 proc. wzrost, przy wartości aktywów na poziomie 13,5 mld zł). Kluczowe były inwestycje finansowane głównie przy pomocy leasingu, w ciągniki siodłowe (50 proc. udział), naczepy i przyczepy (20 proc. udział) i pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony (15 proc.). Stabilny rozwój finansowania transportu ciężkiego w 2015 roku był wspierany przez odrodzenie w strefie euro (i przez to naszego eksportu) oraz wzrost popytu krajowego w Polsce. W rezultacie, dynamika finansowania pojazdów ciężarowych po 11,5-proc. wyniku za I półrocze, w II półroczu przyspieszyła już do 23,1 proc. (r/r), a dobra jakość aktywów związanych z finansowaniem transportu drogowego uległa dalszej poprawie. Poprawę koniunktury było widać też w wysokiej dynamice rejestracji samochodów ciężarowych (+26,6 proc. dla poj. ciężarowych powyżej 3,5 tony w 2015 roku). Wyniki w finansowaniu transportu ciężkiego wskazują na dużą odporność naszej branży transportowej na negatywne czynniki, takie jak chociażby zamieszanie wokół wdrożenia w Niemczech ustawy o płacy minimalnej (tzw. MiLoG). Dobre nastroje w tej branży wynikają głównie ze wzrostu przewozów, który dla transportu samochodowego wyniósł 6,7 proc. w 2015 roku. Rynek nieruchomości 2015 to czas, kiedy odnotowaliśmy wzrost finansowania nieruchomości o 14,5 proc.. Ubiegłoroczny wzrost wynikał z większej liczby sfinansowanych umów (zaraportowano 166 wobec 136 umów w 2014 r.), przy czym średnia wartość transakcji zmniejszyła się nieznacznie (8,05 mln PLN wobec 8,27 mln PLN w 2014). Finansowanie nieruchomości pozostaje niszowym obszarem działalności firm leasingowych – w ub. roku umowy zawarło 11 firm zrzeszonych w ZPL, czyli o jedną mniej niż w całym 2014 roku. Udział nieruchomości w łącznie sfinansowanych aktywach wyniósł w 2015 roku 2,9 proc. - podobnie jak rok wcześniej. Struktura przedmiotowa rynku nieruchomości pozostaje w miarę zrównoważona, z największym udziałem obiektów biurowych (31 proc.) oraz obiektów handlowych i usługowych (29 proc.).   Prognozy dla branży leasingowej Związek Polskiego Leasingu po raz kolejny opublikował wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz prognozowanych trendów w kolejnym kwartale. W I kwartale 2016r. ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia oraz stabilizacji aktywności sprzedażowej. Jednocześnie spodziewają się nieznacznego pogorszenia jakości portfela leasingowego. Specjaliści branży, prognozując jak zmieni się wartość finansowanych aktywów w I kwartale br. w odniesieniu do właśnie zamkniętego kwartału, oczekują wyższego poziomu finansowania dla transportu ciężkiego, maszyn i IT oraz nieruchomości, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy widzą dla finansowania maszyn i IT. Firmy leasingowe spodziewają się stabilizacji poziomu produkcji w segmencie pojazdów lekkich.   W 2016 roku branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 14 proc. Analizy przygotowane przez Marcina Nieplowicza, dyrektora ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL zakładają,  że dynamika rynku leasingu w 2016 roku będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarki. Rozwój rynku leasingu w 2016 roku w zrównoważony sposób będzie opierał się o inwestycje w następujących segmentach: o    pojazdy lekkie (zakładamy utrzymanie dynamiki rejestracji nowych aut osobowych rzędu 10 proc., korzystne przepisy fiskalne, mocny popyt krajowy i dobrą koniunkturę w handlu),o    pojazdy ciężkie (przyspiesza strefa euro, widać wyraźny wzrost eksportu, ograniczony wpływ działań protekcjonistycznych w Niemczech i Francji na wielkość świadczonych usług transportowych),o    finansowanie maszyn w leasingu (wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w polskich firmach, stabilna polska gospodarka).  

leasing-zdjecieZwiązek Polskiego Leasingu podał, że w 2015 roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości niemal 50 mld zł (49,8 mld zł), dzięki czemu przekroczyła rekordowy dotąd wyniki z 2014 roku (42,8 mld zł). 16,3 proc. dynamika rynku leasingu (r/r), wskazuje na niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem udzielanym przez firmy leasingowe.

 

 

 

 

– Branża leasingowa na przestrzeni lat stała się kluczowym finansującym potrzeby inwestycyjne polskich przedsiębiorców, napędzających rozwój gospodarczy kraju. W 2015r. udzieliliśmy łącznego finansowania o wartości niemal 50 mld zł. Rok wcześniej leasingodawcy sfinansowali przedmioty leasingu o wartości 42,8 mld zł, a w 2013r. 35,3 mld zł. W kolejnych latach prognozujemy wzrost w branży i liczymy na zwiększenie poziomu inwestycji firm, w szczególności realizowanych przy pomocy leasingu – powiedział Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
 

Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu udzielają finansowania w formie leasingu oraz pożyczki inwestycyjnej, co stanowi odpowiednio 85,2 proc. i 14,8 proc. wszystkich sfinansowanych przez branżę inwestycji w 2015 roku. Przeważają inwestycje w aktywa ruchome (97,1 proc. rynku), jednak za pośrednictwem leasingu finansowane są także nieruchomości (2,9 proc. udział w rynku). Cechą polskiego rynku leasingu jest jego równowaga. Leasingodawcy od lat zapewniają stabilny poziom finansowania szerokiego spektrum aktywów ruchomych, rozwijających produkcję i usługi polskich firm. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony stanowią 37,5 proc. inwestycji, maszyny i urządzenia (w tym IT): 31,9 proc., środki transportu ciężkiego, do którego zaliczane są m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego mają 27,1 proc. udział w rynku.

 

Szacunki Związku Polskiego Leasingu wskazują na to, że w kraju z usług firm leasingowych korzysta około 500 tys. firm, przy czym kluczowym odbiorcą finasowania udzielanego przez polskich leasingodawców są firmy z sektora MMŚP – Dla firm MMŚP, leasing, z uwagi na uproszczone procedury i minimalne oczekiwania dotyczące zabezpieczenia transakcji, jest najważniejszą formą finansowania inwestycji. Potwierdzają to dane Komisji Europejskiej, która w swoim cyklicznym badaniu pyta przedsiębiorców z 28 krajów m.in. o to czy finansowanie leasingiem jest istotne w działalności ich firm. Pod koniec ubiegłego roku, 57 proc. polskich przedsiębiorców zadeklarowało, że leasing jest/będzie dla nich istotnym źródłem finansowania inwestycji. Plasuje to Polskę na trzecim miejscu po Finlandii i Niemczech, w których to krajach zainteresowanie leasingiem jest nieznacznie wyższe. Co trzeci polski przedsiębiorca zadeklarował, że korzystał w ostatnich 6 miesiącach z leasingu. Wyższy odsetek zadeklarowali w tym przypadku jedynie przedsiębiorcy niemieccy i łotewscy  – powiedział Mieczysław Woźniak, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, Dyrektor Zarządu Leaseurope.

 

Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (OSD)

Największy udział w rynku leasingu w dalszym ciągu stanowią transakcje dotyczące pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony (37,5 proc.). Ten segment wypracował także najwyższą dynamikę na rynku (20 proc.). W 2015 roku firmy sfinansowały pojazdy OSD o wartości 18,7 mld zł. Przy czym w większości były to pojazdy osobowe (81 proc.), 19 proc. stanowiły pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony. Pojazdy lekkie, od II kwartału ub. roku, były głównym motorem rozwoju rynku leasingu. Wynik branży leasingowej jest mocno skorelowany z wyraźnym wzrostem rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych w 2015 roku (9,4 proc., wzrost do ponad 408 tys. sztuk). Wartość segmentu OSD rosła, głównie dzięki pojazdom osobowym.

W 2015r. branża leasingowa wypracowała także wysoką dynamikę finansowania transportu ciężkiego (18,2 proc. wzrost, przy wartości aktywów na poziomie 13,5 mld zł). Kluczowe były inwestycje finansowane głównie przy pomocy leasingu, w ciągniki siodłowe (50 proc. udział), naczepy i przyczepy (20 proc. udział) i pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony (15 proc.). Stabilny rozwój finansowania transportu ciężkiego w 2015 roku był wspierany przez odrodzenie w strefie euro (i przez to naszego eksportu) oraz wzrost popytu krajowego w Polsce. W rezultacie, dynamika finansowania pojazdów ciężarowych po 11,5-proc. wyniku za I półrocze, w II półroczu przyspieszyła już do 23,1 proc. (r/r), a dobra jakość aktywów związanych z finansowaniem transportu drogowego uległa dalszej poprawie. Poprawę koniunktury było widać też w wysokiej dynamice rejestracji samochodów ciężarowych (+26,6 proc. dla poj. ciężarowych powyżej 3,5 tony w 2015 roku). Wyniki w finansowaniu transportu ciężkiego wskazują na dużą odporność naszej branży transportowej na negatywne czynniki, takie jak chociażby zamieszanie wokół wdrożenia w Niemczech ustawy o płacy minimalnej (tzw. MiLoG). Dobre nastroje w tej branży wynikają głównie ze wzrostu przewozów, który dla transportu samochodowego wyniósł 6,7 proc. w 2015 roku.

Rynek nieruchomości

2015 to czas, kiedy odnotowaliśmy wzrost finansowania nieruchomości o 14,5 proc.. Ubiegłoroczny wzrost wynikał z większej liczby sfinansowanych umów (zaraportowano 166 wobec 136 umów w 2014 r.), przy czym średnia wartość transakcji zmniejszyła się nieznacznie (8,05 mln PLN wobec 8,27 mln PLN w 2014). Finansowanie nieruchomości pozostaje niszowym obszarem działalności firm leasingowych – w ub. roku umowy zawarło 11 firm zrzeszonych w ZPL, czyli o jedną mniej niż w całym 2014 roku. Udział nieruchomości w łącznie sfinansowanych aktywach wyniósł w 2015 roku 2,9 proc. – podobnie jak rok wcześniej. Struktura przedmiotowa rynku nieruchomości pozostaje w miarę zrównoważona, z największym udziałem obiektów biurowych (31 proc.) oraz obiektów handlowych i usługowych (29 proc.).

 

Prognozy dla branży leasingowej

Związek Polskiego Leasingu po raz kolejny opublikował wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz prognozowanych trendów w kolejnym kwartale. W I kwartale 2016r. ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia oraz stabilizacji aktywności sprzedażowej. Jednocześnie spodziewają się nieznacznego pogorszenia jakości portfela leasingowego. Specjaliści branży, prognozując jak zmieni się wartość finansowanych aktywów w I kwartale br. w odniesieniu do właśnie zamkniętego kwartału, oczekują wyższego poziomu finansowania dla transportu ciężkiego, maszyn i IT oraz nieruchomości, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy widzą dla finansowania maszyn i IT. Firmy leasingowe spodziewają się stabilizacji poziomu produkcji w segmencie pojazdów lekkich.

 

W 2016 roku branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 14 proc. Analizy przygotowane przez Marcina Nieplowicza, dyrektora ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL zakładają,  że dynamika rynku leasingu w 2016 roku będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarki. Rozwój rynku leasingu w 2016 roku w zrównoważony sposób będzie opierał się o inwestycje w następujących segmentach:

o    pojazdy lekkie (zakładamy utrzymanie dynamiki rejestracji nowych aut osobowych rzędu 10 proc., korzystne przepisy fiskalne, mocny popyt krajowy i dobrą koniunkturę w handlu),
o    pojazdy ciężkie (przyspiesza strefa euro, widać wyraźny wzrost eksportu, ograniczony wpływ działań protekcjonistycznych w Niemczech i Francji na wielkość świadczonych usług transportowych),
o    finansowanie maszyn w leasingu (wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w polskich firmach, stabilna polska gospodarka).

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C