Małopolska 2011- transport w regionie i transport w Europie

C

05-05-2011

   Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z patronami zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym forum transportu lądowego, które odbędzie się 25 maja w Krakowie. Podczas spotkania szerokim spojrzeniem zostaną objęte aspekty związane z infrastrukturą i kondycją transportu lądowego oraz jego rozwojem w regionie Małopolski.     Data: 25 maja 2011 TBC Miejsce: Kraków   Organizator: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa BPCC, Kolejni współorganizatorzy - zaproszenie do współpracy otwarte.   Patronat Strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Wojewoda Małopolski; Konsulat Generalny Słowacji w Krakowie; Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie.   Patronat Honorowy: Ministerstwo Infrastruktury   Partner Mertytoryczny PwC   Uczestnicy: Minister Infrastruktury; Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury; Reprezentanci władz Słowacji i Ukrainy; Władze Regionalne odpowiedzialne za strategię transportową Małopolski i Podkarpacia; Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych; Przedstawiciele PKP Polskich Kolei Liniowych; Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; Międzynarodowi eksperci ds. sieci transportu; Międzynarodowi eksperci ds. finansowania infrastruktury drogowej i infrastruktury kolejowej; Inwestorzy i przedstawicieli biznesu międzynarodowego i regionalnego; Media.   Wstępny Plan Forum/ Tematyka:   Znaczenie Małopolski i jej infrastruktury drogowej i kolejowej w  europejskiej sieci transportowej - prezentacja - Władze Regionalne. Realizowane i planowane inwestycje drogowe i kolejowe w Małopolsce - prezentacja - Ministerstwo Infrastruktury. Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na Słowacji w kontekście połączenia z Małopolską [ew. oraz pozostałymi regionami EU]- prezentacja - przedstawiciel Słowacji. Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na Ukrainie w kontekście połączenia z Małopolską [ew. oraz pozostałymi regionami EU] - prezentacja - przedstawiciel Ukrainy. Transport drogowy - panel dyskusyjny (obszary do dyskusji: analiza potencjału rozwoju  biznesu i przedsiębiorczości opartej na trans regionalnej sieci komunikacyjnej (jeśli istnieje pozytywny przykład takiego działania w Małopolsce), finansowanie inwestycji drogowych przy braku środków publicznych, koszty społeczno-ekonomiczne ewentualnego zatrzymania inwestycji drogowych, właściwe przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych, konsekwencje wdrożenia krajowego systemu poboru opłat na drogach. Transport kolejowy - panel dyskusyjny (obszary do dyskusji: finansowanie z inwestycji kolejowych z funduszy EU oraz alternatywne finansowanie projektów modernizacji sieci kolejowej, interoperacyjność połączeń kolejowych, opóźnienia w realizacji projektów kolejowych, współpraca samorządów w realizacji i utrzymaniu połączeń kolejowych).   Tematyka/ Wprowadzenie/ Teaser: Małopolska to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych dla Regionu Środkowo-Europejskiego. Sieć drogowa Małopolski tworzy system powiązany z układem dróg krajowych i międzynarodowych na linii wschód -zachód i północ -południe. Przez obszar województwa małopolskiego przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy: Zgorzelec/Olszyna - Krzyżowa - Wrocław - Opole - Katowice - Kraków - Rzeszów - Przemyśl - Medyka/Korczowa.   Na terenie województwa w skład korytarza wchodzą: -odcinek drogi krajowej nr 4 (międzyregionalna) i autostrady A4, przebiegające w kierunku zachodnio? wschodnim relacji: granica państwa - Wrocław - Gliwice - Katowice - Chrzanów - Kraków - Tarnów- granica państwa. -odcinek linii kolejowej E-30: Drezno - Wrocław - Kraków - Rzeszów - Lwów.   Wyzwaniem dla Małopolski jest powiązanie transportowe kluczowych centrów regionalnych województwa: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Nowego Targu nie tylko w kontekście rozwoju regionalnego, ale także przy uwzględnieniu Małopolski, jako regionu, którego infrastruktura komunikacyjna wpływa na regiony Państw sąsiadujących: Słowacji i Ukrainy, a także na sytuację w całej Polsce.   Aktualnie opracowywana jest strategia rozwoju transportu w Małopolsce do 2030 r. W tym kontekście istotne jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów peryferyjnych do kluczowych centrów regionalnych województwa oraz powiązanie ich z obszarami aktywności gospodarczej na terenie Małopolski i województw sąsiadujących, a także Państw ościennych.   W 2009 roku na drogi krajowe w Małopolsce, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała 1,3 miliarda złotych. Na każdy kilometr liczącej 910 km sieci dróg krajowych w Małopolsce, przeznaczone zostało ponad 1,4 mln zł. Ta kwota to 93% wydatków z roku 2008 (1,4 mld zł). Mimo spadku nakładów, stan techniczny dróg krajowych uległ poprawie w stosunku do roku 2008 r.   Jednak utrzymywanie w kolejnych latach  takiego spadku wydatków na modernizację, utrzymywanie sieci drogowej może, zdaniem ekspertów PwC doprowadzić do utraty parametrów technicznych przez te drogi i konieczności poniesienia znacznie większych nakładów w przyszłości. Zdaniem ekspertów jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania utrzymania i modernizacji istniejącej sieci drogowej może być powierzenie tego zadania firmom prywatnym w oparciu o wieloletnie kontrakty na utrzymanie dróg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.   Jaki będzie rok 2011 i jak wpłynie on na strategię Rozwoju Transportu w Małopolsce i jej połączenie z południem i wschodem?   Wśród zadań do realizacji w 2011 r. władze regionu wymieniają akceptację przez Komisję Europejską i Parlament Europejskiego polskich propozycji rozszerzenia transeuropejskiej kolejowej sieci transportowej  (linia kolejowa Kraków-Piekiełko-granica państwa). Na terenie Małopolski przebiega jeden z głównych korytarzy sieci TEN-T, korytarz III. Mimo trwającej budowy autostrady A4 stanowiącej drogową część tego korytarza oraz modernizacji linii kolejowej E30, pozostała część  infrastruktury drogowej i kolejowej naszego regionu wymaga pilnej  modernizacji i uzupełnienia tak, aby Małopolska w pełni uzupełniała międzynarodową sieć transportową TEN-T. Wpłynie to pozytywnie  nie tylko na sprawność sieci transportowej Małopolski i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przede wszystkim na rozwój regionów przygranicznych Polski oraz krajów sąsiadujących Słowacji i Ukrainy.   Dodatkową istotną sprawą jest zawarcie porozumienia z GDDKiA w sprawie przygotowania projektów przyszłościowych, przygotowanie podstaw kontraktu regionalnego w sprawie połączenia A-4 z istniejącym układem komunikacyjnym, uzgodnienie programów realizacji kolei aglomeracyjnej oraz "parkuj i jedź", kontynuacji modernizacji linii kolejowej E30 na wschód od Rzeszowa przez PKP PLK, a także decyzje w sprawie budowy kolejnego odcinka S-7, która jest nie tylko obwodnicą dla Krakowa, ale także, której brak generuje poważne i oszacowane już koszty ekonomiczno-społeczne.   Analizując nowe plany i działania w tym sektorze, nie można również zapomnieć o tym, że w lipcu tego roku uruchomiony zostanie przez GDDKiA elektroniczny system poboru opłat od samochodów ciężarowych na autostradach, drogach ekspresowych i wybranych odcinkach dróg krajowych. Fakt ten może pozytywnie wpłynąć na ilość dostępnych środków na modernizację i utrzymanie  dróg krajowych, ale również na wzrost problemów transportowych Małopolski i pozostałych regionów  Polski z uwagi na zmianę zachowań kierowców i możliwość wzmożenia się ruchu na pozostałej, nie objętej poborem opłat sieci dróg regionu Małopolski. Zdaniem ekspertów PwC koniecznym może okazać się zrewidowanie obecnych strategii rozwoju infrastruktury transportowej w Małopolsce i wdrożeniu dodatkowych działań minimalizujących ewentualny negatywny wpływ związany z rozpoczęciem poboru opłat na części dróg krajowych i ekspresowych.     Bardzo istotne dla powodzenia wszelkich planów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą transportową Małopolski jest zapewnienie finansowania w tym finansowania ze środków EU.  Zdaniem ekspertów PwC bardzo ważne jest nie tylko patrzenie na plany rozwoju transportu w perspektywie do 2013 roku, ale rozpoczęcie już dziś przygotowań do kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej. Takie działanie pozwoli na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie, zapewne skromniejszych niż dziś, środków na infrastrukturę transportową, jakie będą do przyznane Polsce z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020.    Jest to o tyle istotne, że w kolejnym okresie budżetowym Komisja Europejska  poza zmniejszeniem poziomu dofinansowania dla poszczególnych projektów zamierza znacznie dokładniej oceniać wpływ współfinansowanych przez nią projektów na rozwój gospodarczy i inne korzyści ekonomiczno-społeczne danego regionu i kraju. Innymi słowy projekty będą musiały być znacznie mocniej przemyślane i dostosowane do potrzeb i problemów transportowych danego regionu niż to było dotychczas, a będzie to możliwe tylko wtedy,  jeżeli prace analityczne i studialne w tym zakresie rozpoczną się odpowiednio wcześniej.   Spotkanie ma na celu podsumowanie pozycji Małopolski i małopolskiej sieci transportowej, wypracowanie rozwiązań, które zmobilizują wszystkie środowiska: decydentów, dyplomatów, ekspertów, środowisko biznesu i mediów do znalezienia rozwiązań oraz zaangażowania wszystkich tych grup w proces dalszej integracji małopolskiej sieci transportu z siecią transportu tego regionu Europy.   Więcej informacji o wydarzeniu: Agnieszka Libura Dyr. BPCC Kraków Tel.: +48 500 22 89 89; mail: agnieszka.libura@bpcc.org.pl    

  

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z patronami zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym forum transportu lądowego, które odbędzie się 25 maja w Krakowie. Podczas spotkania szerokim spojrzeniem zostaną objęte aspekty związane z infrastrukturą i kondycją transportu lądowego oraz jego rozwojem w regionie Małopolski.

 

 

Data: 25 maja 2011 TBC

Miejsce: Kraków

 

Organizator:

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa BPCC,

Kolejni współorganizatorzy – zaproszenie do współpracy otwarte.

 

Patronat Strategiczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

Wojewoda Małopolski;

Konsulat Generalny Słowacji w Krakowie;

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie.

 

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Infrastruktury

 

Partner Mertytoryczny

PwC

 

Uczestnicy:

Minister Infrastruktury;

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury;

Reprezentanci władz Słowacji i Ukrainy;

Władze Regionalne odpowiedzialne za strategię transportową Małopolski i Podkarpacia;

Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych;

Przedstawiciele PKP Polskich Kolei Liniowych;

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

Międzynarodowi eksperci ds. sieci transportu;

Międzynarodowi eksperci ds. finansowania infrastruktury drogowej i infrastruktury kolejowej;

Inwestorzy i przedstawicieli biznesu międzynarodowego i regionalnego;

Media.

 

Wstępny Plan Forum/ Tematyka:

 

  1. Znaczenie Małopolski i jej infrastruktury drogowej i kolejowej w  europejskiej sieci transportowej – prezentacja – Władze Regionalne.
  2. Realizowane i planowane inwestycje drogowe i kolejowe w Małopolsce – prezentacja – Ministerstwo Infrastruktury.
  3. Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na Słowacji w kontekście połączenia z Małopolską [ew. oraz pozostałymi regionami EU]- prezentacja – przedstawiciel Słowacji.
  4. Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na Ukrainie w kontekście połączenia z Małopolską [ew. oraz pozostałymi regionami EU] – prezentacja – przedstawiciel Ukrainy.
  5. Transport drogowy – panel dyskusyjny (obszary do dyskusji: analiza potencjału rozwoju  biznesu i przedsiębiorczości opartej na trans regionalnej sieci komunikacyjnej (jeśli istnieje pozytywny przykład takiego działania w Małopolsce), finansowanie inwestycji drogowych przy braku środków publicznych, koszty społeczno-ekonomiczne ewentualnego zatrzymania inwestycji drogowych, właściwe przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych, konsekwencje wdrożenia krajowego systemu poboru opłat na drogach.
  6. Transport kolejowy – panel dyskusyjny (obszary do dyskusji: finansowanie z inwestycji kolejowych z funduszy EU oraz alternatywne finansowanie projektów modernizacji sieci kolejowej, interoperacyjność połączeń kolejowych, opóźnienia w realizacji projektów kolejowych, współpraca samorządów w realizacji i utrzymaniu połączeń kolejowych).

 

Tematyka/ Wprowadzenie/ Teaser:

Małopolska to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych dla Regionu Środkowo-Europejskiego.

Sieć drogowa Małopolski tworzy system powiązany z układem dróg krajowych i międzynarodowych na linii wschód -zachód i północ -południe.

Przez obszar województwa małopolskiego przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy: Zgorzelec/Olszyna – Krzyżowa – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Rzeszów – Przemyśl – Medyka/Korczowa.

 

Na terenie województwa w skład korytarza wchodzą:

-odcinek drogi krajowej nr 4 (międzyregionalna) i autostrady A4, przebiegające w kierunku zachodnio? wschodnim relacji: granica państwa – Wrocław – Gliwice – Katowice – Chrzanów – Kraków – Tarnów- granica państwa.

-odcinek linii kolejowej E-30: Drezno – Wrocław – Kraków – Rzeszów – Lwów.

 

Wyzwaniem dla Małopolski jest powiązanie transportowe kluczowych centrów regionalnych województwa: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Nowego Targu nie tylko w kontekście rozwoju regionalnego, ale także przy uwzględnieniu Małopolski, jako regionu, którego infrastruktura komunikacyjna wpływa na regiony Państw sąsiadujących: Słowacji i Ukrainy, a także na sytuację
w całej Polsce.

 

Aktualnie opracowywana jest strategia rozwoju transportu w Małopolsce do 2030 r. W tym kontekście istotne jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów peryferyjnych do kluczowych centrów regionalnych województwa oraz powiązanie ich z obszarami aktywności gospodarczej na terenie Małopolski i województw sąsiadujących, a także Państw ościennych.

 

W 2009 roku na drogi krajowe w Małopolsce, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała 1,3 miliarda złotych. Na każdy kilometr liczącej 910 km sieci dróg krajowych w Małopolsce, przeznaczone zostało ponad 1,4 mln zł. Ta kwota to 93% wydatków z roku 2008 (1,4 mld zł). Mimo spadku nakładów, stan techniczny dróg krajowych uległ poprawie w stosunku do roku 2008 r.

 

Jednak utrzymywanie w kolejnych latach  takiego spadku wydatków na modernizację, utrzymywanie sieci drogowej może, zdaniem ekspertów PwC doprowadzić do utraty parametrów technicznych przez te drogi i konieczności poniesienia znacznie większych nakładów w przyszłości. Zdaniem ekspertów jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania utrzymania i modernizacji istniejącej sieci drogowej może być powierzenie tego zadania firmom prywatnym w oparciu o wieloletnie kontrakty na utrzymanie dróg w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Jaki będzie rok 2011 i jak wpłynie on na strategię Rozwoju Transportu w Małopolsce i jej połączenie z południem i wschodem?

 

Wśród zadań do realizacji w 2011 r. władze regionu wymieniają akceptację przez Komisję Europejską i Parlament Europejskiego polskich propozycji rozszerzenia transeuropejskiej kolejowej sieci transportowej  (linia kolejowa Kraków-Piekiełko-granica państwa). Na terenie Małopolski przebiega jeden z głównych korytarzy sieci TEN-T, korytarz III. Mimo trwającej budowy autostrady A4 stanowiącej drogową część tego korytarza oraz modernizacji linii kolejowej E30, pozostała część  infrastruktury drogowej i kolejowej naszego regionu wymaga pilnej  modernizacji i uzupełnienia tak, aby Małopolska w pełni uzupełniała międzynarodową sieć transportową TEN-T. Wpłynie to pozytywnie  nie tylko na sprawność sieci transportowej Małopolski i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przede wszystkim na rozwój regionów przygranicznych Polski oraz krajów sąsiadujących Słowacji i Ukrainy.

 

Dodatkową istotną sprawą jest zawarcie porozumienia z GDDKiA w sprawie przygotowania projektów przyszłościowych, przygotowanie podstaw kontraktu regionalnego w sprawie połączenia A-4 z istniejącym układem komunikacyjnym, uzgodnienie programów realizacji kolei aglomeracyjnej oraz “parkuj i jedź”, kontynuacji modernizacji linii kolejowej E30 na wschód od Rzeszowa przez PKP PLK, a także decyzje w sprawie budowy kolejnego odcinka S-7, która jest nie tylko obwodnicą dla Krakowa, ale także, której brak generuje poważne i oszacowane już koszty ekonomiczno-społeczne.

 

Analizując nowe plany i działania w tym sektorze, nie można również zapomnieć o tym, że w lipcu tego roku uruchomiony zostanie przez GDDKiA elektroniczny system poboru opłat od samochodów ciężarowych na autostradach, drogach ekspresowych i wybranych odcinkach dróg krajowych. Fakt ten może pozytywnie wpłynąć na ilość dostępnych środków na modernizację i utrzymanie  dróg krajowych, ale również na wzrost problemów transportowych Małopolski i pozostałych regionów  Polski z uwagi na zmianę zachowań kierowców i możliwość wzmożenia się ruchu na pozostałej, nie objętej poborem opłat sieci dróg regionu Małopolski. Zdaniem ekspertów PwC koniecznym może okazać się zrewidowanie obecnych strategii rozwoju infrastruktury transportowej w Małopolsce i wdrożeniu dodatkowych działań minimalizujących ewentualny negatywny wpływ związany z rozpoczęciem poboru opłat na części dróg krajowych i ekspresowych.  

 

Bardzo istotne dla powodzenia wszelkich planów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą transportową Małopolski jest zapewnienie finansowania w tym finansowania ze środków EU.  Zdaniem ekspertów PwC bardzo ważne jest nie tylko patrzenie na plany rozwoju transportu w perspektywie do 2013 roku, ale rozpoczęcie już dziś przygotowań do kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej. Takie działanie pozwoli na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie, zapewne skromniejszych niż dziś, środków na infrastrukturę transportową, jakie będą do przyznane Polsce z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020. 

 

Jest to o tyle istotne, że w kolejnym okresie budżetowym Komisja Europejska  poza zmniejszeniem poziomu dofinansowania dla poszczególnych projektów zamierza znacznie dokładniej oceniać wpływ współfinansowanych przez nią projektów na rozwój gospodarczy i inne korzyści ekonomiczno-społeczne danego regionu i kraju. Innymi słowy projekty będą musiały być znacznie mocniej przemyślane i dostosowane do potrzeb i problemów transportowych danego regionu niż to było dotychczas, a będzie to możliwe tylko wtedy,  jeżeli prace analityczne i studialne w tym zakresie rozpoczną się odpowiednio wcześniej.

 

Spotkanie ma na celu podsumowanie pozycji Małopolski i małopolskiej sieci transportowej, wypracowanie rozwiązań, które zmobilizują wszystkie środowiska: decydentów, dyplomatów, ekspertów, środowisko biznesu i mediów do znalezienia rozwiązań oraz zaangażowania wszystkich tych grup w proces dalszej integracji małopolskiej sieci transportu z siecią transportu tego regionu Europy.

 

Więcej informacji o wydarzeniu:

Agnieszka Libura

Dyr. BPCC Kraków

Tel.: +48 500 22 89 89; mail: agnieszka.libura@bpcc.org.pl

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C