Nadchodzą zmiany w kwestii importu roślin i żywności z krajów trzecich

C

03-12-2019

14 grudnia 2019 roku ulegną zmianie przepisy unijne dotyczące przewozu towarów pochodzenia roślinnego i żywności. Import do Unii Europejskiej i tranzyt roślin oraz import niektórych produktów pochodzenia niezwierzęcego z krajów trzecich będzie podlegał odprawie w specjalnym systemie TRACES-NT.

14 grudnia 2019 roku ulegną zmianie przepisy unijne dotyczące przewozu towarów pochodzenia roślinnego i żywności. Import do Unii Europejskiej i tranzyt roślin oraz import niektórych produktów pochodzenia niezwierzęcego z krajów trzecich będzie podlegał odprawie w specjalnym systemie TRACES-NT.

Od 14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej obowiązywać zaczną przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych związanych z importem roślin z krajów trzecich.

Jak podkreśla Kierownik agencji celnej AsstrA Polska Sp. z o.o. w Koroszczynie, Małgorzata Matwiejuk: „Zgodnie z artykułem 56. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, każda przesyłka towarów pochodzenia roślinnego, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, musi być zaopatrzona we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document for Plants and Plant Products), w skrócie nazywany dokumentem CHED-PP.
Przesyłki zawierające żywność wymienioną w Rozporządzeniu Komisji UE nr 2019/1793 z dnia 22.10.2019, muszą być zaopatrzone we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document for Feed and Food of Non-Animal Origin), w skrócie nazywany dokumentem CHED-D. Dokument CHED-D zastąpi stosowany do dnia 13 grudnia br. dokument CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia)”.

Aby wypełnić dokument CHED-PP i CHED-D w części właściwej dla podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę, konieczne jest założenie bezpłatnego konta w systemie TRACES-NT (Trade Control and Expert System – New Technologies). Takie konto musi zostać zatwierdzone przez właściwą jednostkę tj. przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, PIORiN (w przypadku CHED-PP) oraz przez Państwową Inspekcję Sanitarną, SANEPID (w przypadku CHED-D).

Jak podaje Małgorzata Matwiejuk, konto na TRACES-NT mogą założyć importerzy unijni i osoby odpowiedzialne za przesyłkę.

„Rolę osoby odpowiedzialnej za przesyłkę pełni sam importer lub podmiot przez niego upoważniony, na przykład agencja celna. Międzynarodowy dostawca usług transportowo-logistycznych AsstrA-Associated Traffic AG posiada osiem agencji celnych. Agencje celne AsstrA Polska Sp. z o.o. oraz AsstrA-Vilnius UAB są już zarejestrowane w systemie TRACES-NT jako podmioty odpowiedzialne za przesyłkę i mogą dokonywać zgłoszeń towarów pochodzenia roślinnego na podstawie upoważnień udzielonych przez importerów. Dzięki temu Klienci AsstrA otrzymują gwarancję sprawnej realizacji transportu”, zaznacza Małgorzata Matwiejuk.

Warto pamiętać, że powiadomienie właściwych organów kontrolnych powinno nastąpić przed przybyciem przesyłki na przejście graniczne. Zgodnie z projektami aktów wykonawczych, podmiot zgłasza przesyłkę do kontroli co najmniej 24 godziny przed faktycznym przybyciem przesyłki do UE, a w przypadku transportu lotniczego – 6 godzin przed przybyciem przesyłki. Brak wypełnionego dokumentu CHED spowoduje, że do czasu dopełnienia przez podmiot tego obowiązku nie zostanie wykonana kontrola graniczna.

Towary, jakie będą podlegały dokumentowi CHED-PP, to rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty, na przykład używane maszyny rolnicze czy leśne mające kontakt z glebą, czyli towary z krajów trzecich, dla których wymagane są świadectwa fitosanitarne przy imporcie do UE i tranzycie.

Towary, jakie będą podlegały dokumentowi CHED-D, to żywność pochodzenia niezwierzęcego wymieniona w Rozporządzeniu Komisji UE nr 2019/1793 z dnia 22.10.2019 importowana z krajów trzecich do UE. Pozostała żywność i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością z krajów trzecich będą wjeżdżały do UE na dotychczasowych zasadach.

Ponadto, w przypadku sprowadzania towarów podlegających kontroli weterynaryjnej będą miały zastosowanie CHED-P – wspólny dokument wejścia dotyczący zdrowia w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i CHED-A – wspólny dokument wejścia dotyczący zdrowia w odniesieniu do zwierząt.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C