Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę przez kierowców

C

28-01-2021

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem, który reguluje stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, niezależnie od branży.

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem, który reguluje stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, niezależnie od branży. I mimo tego, że niema żadnych dodatkowych wytycznych odnoszących się do umowy o pracę w przypadku zawierania jej z pracownikiem na stanowisko kierowcy, to jednak warto przygotować ją z należytą starannością. Po pierwsze dlatego, że dotychczasowe, liczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują, iż wzór gotowej umowy z Internetu bądź programu kadrowego często jest niewystarczająca i zawiera pewne nieścisłości. Po drugie, w przypadku ewentualnego wejścia stron na drogę sądową, to właśnie umowa stanowi główny punkt odniesienia w rozwiązywaniu wynikłych sporów. Poniżej wskazujemy więc najważniejsze elementy takiej umowy i zwracamy uwagę na to, czemu należy lepiej się przyjrzeć.

 

Elementy konieczne w umowie o pracę kierowcy

Każda standardowa umowa o pracę powinna zawierać następujące informacje:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • dane pracodawcy i pracownika;
 • rodzaj stosunku pracy;
 • formę zatrudnienia;
 • miejsce pracy kierowcy- jest to element bardzo istotny, ale często także problematyczny, gdyż wymagane jest dokładne określenie i opisanie miejsca, w którym kierowca świadczył będzie pracę. Nieprawidłowym będzie podanie tu wyłącznie adresu siedziby firmy lub zbyt ogólnikowe określenie miejsca, jak na przykład „województwo podkarpackie”. Może to być natomiast dana trasa bądź konkretne miejscowości, gdzie realnie będzie wykonywana praca;
 • nazwę stanowiska oraz zakres obowiązków;
 • wysokość wynagrodzenia, formę i termin wypłaty- w umowie musi być dokładnie określona podstawa wynagrodzenia oraz wszystkie inne składniki, które się na nie składają, jak chociażby nadgodziny, dyżur, praca w porze nocnej. Wysokość wynagrodzenia może zostać określona także w formie ryczałtowej. Umowa powinna zawierać także informacje dotyczące wysokości diet krajowych lub zagranicznych, ryczałtów za nocleg a także zasad rozliczania delegacji pracowniczych. Należy pamiętać, iż w umowie niedozwolony jest zapis mówiący o tym, że wynagrodzenie zależne jest od ilości przejechanych kilometrów. Ponadto w wynagrodzeniu należy uwzględnić płacę minimalną ze względu na kraj, w którym kierowca będzie jeździł;
 • wymiar czasu pracy- musi być dokładnie sprecyzowany, przy czym nie może być sprzeczny z normami prawnymi oraz innymi wytycznymi, dotyczącymi czasu pracy kierowcy;
 • data rozpoczęcia stosunku pracy.

Rozliczanie kierowców – https://rozliczkierowce.pl/

Formy zatrudniania kierowcy w Polsce

W naszym kraju niema żadnych wytycznych odnoszących się do konieczności zastosowania jakiejś wybranej formy zatrudnienia kierowcy. Najczęściej występującymi są:

 • umowa cywilno-prawna o świadczenie usług kierowania pojazdem (samozatrudnienie)- bardzo wygodna forma dla przedsiębiorcy, który nie musi martwić się wszelkimi formalnościami administracyjno- kadrowymi, z kolei kierowca prowadząc własną działalność może nawiązywać współpracę z dowolnymi firmami bądź pracować jako podwykonawca wybranego przewoźnika, ponadto ta forma zatrudnienia nie omija konieczności ewidencji czasu pracy;
 • umowa o pracę- to najczęściej wybierana forma zatrudnienia, dzięki której pracownik czuje się bezpiecznie, gdyż gwarantuje mu urlop, wynagrodzenie za nadgodziny, dietę za podróż czy też ryczałt za noclegi w delacji, ponadto dyżury, godziny nadliczbowe czy pracę w porze nocnej. Z drugiej strony jest to też odpowiedzialność za poniesione szkody a także niemożność podjęcia zatrudnienia konkurencyjnego dla pracodawcy;
 • umowa zlecenie- kierowca nie jest ściśle związany z pracodawcą i może podejmować pracę u innych przedsiębiorców, chyba że zapis taki zawarty jest w umowie. W umowie takiej bardzo dokładnie muszą być opisane wszelkie kwestie dotyczące zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności, chociażby za powierzone mienie, jakim jest auto.

 

Zawieranie umowy przez kierowcę

Pracownik, który chce pracować jako kierowca w danej firmie, przed zwarciem umowy musi pamiętać o dopełnieniu kilku obowiązków. Przede wszystkim posiadać aktualne prawo jazdy danej kategorii, przy czym jego utrata w trakcie stosunku pracy stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy w formie dyscyplinarnej, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Musi także przejść specjalistyczne badania lekarskie a także mieć ważne szkolenie okresowe. Ponadto podpisać oświadczenie, w którym informuje pracodawcę, iż nie wykonuje przewozów u innych przewoźników.Rozwiązywanie umowy przez kierowcę

Każdy pracownik w dowolnym momencie ma możliwość rozwiązania umowy o pracę. Odbywa się to jednak przy jednoczesnym spełnieniu pewnych zasad, które ta umowa określa. Konieczne jest złożenie- najlepiej pisemnie- oświadczenia o chęci rozwiązania umowy a także zachowania terminu okresu wypowiedzenia, określonego w umowie- najczęściej 3 miesięcy.

Jak sami widzimy, umowa jest bardzo istotnym elementem, zarówno dla pracownika zatrudnianego jako kierowca, jak i pracodawcy. Dlatego i jedna, i druga strona, powinna dołożyć wszelkich starań, by dokument ten przygotowany był w sposób określający wszelkie możliwe kwestie, pozwalające na wyjaśnienia w przypadku jakiegokolwiek sporu. Im szerszy zakres obowiązków lub bardziej zagmatwana sprawa dotycząca miejsca wykonywania pracy- na przykład praca zarówno w kraju, jak i poza nim, tym umowa powinna być bardziej precyzyjna i przemyślana. Najlepiej, gdy będzie ona przygotowana przez profesjonalne biuro. Wówczas mamy pewność, że jest dokumentem w pełni rzetelnym i pewnym. 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C