Zmiany w prawie transportowym od 2017 roku

C

13-12-2016

Zbliżający się nowy rok 2017 niesie za sobą sporo zamian zarówno w transporcie międzynarodowym jak i krajowym rzeczy i osób. Dotyczyć one będą między innymi ustawy o transporcie drogowym, ustawy o płacy minimalnej, nowych wytycznych dotyczących pracy na terenie Niemiec czy Francji.

logo-1356082 1920Zbliżający się nowy rok 2017 niesie za sobą sporo zamian zarówno w transporcie międzynarodowym jak i krajowym rzeczy i osób. Dotyczyć one będą między innymi ustawy o transporcie drogowym, ustawy o płacy minimalnej, nowych wytycznych dotyczących pracy na terenie Niemiec czy Francji.

 

Z nadchodzącym rokiem Serwis Prawny firmy LONTEX z Czechowic-Dziedzic zamierza wprowadzić zmiany w obsłudze obecnych jak i nowych klientów. Zmiany podyktowane są chęcią stworzenia kompleksowego zakresu usług, począwszy od zdalnego odczytu danych, pozycjonowania GPS, rozliczania płacy minimalnej w UE, rozliczania delegacji, kontroli paliw, braku konieczności wypełniania kart delegacyjnych przez kierowców, poprzez tunelowanie tras, kontakt z kierowcą, ewidencją czasu pracy, dedykowanym przedstawicielem na terenie Francji, aż po inne usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem transportowym.

 

Wszystko to będzie dostępne za pośrednictwem aplikacji z ekranu komputera, telefonu czy też tabletu. W dniu 19.12.2016 w siedzibie firmy zorganizowane zostanie bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zmian w prawie oraz w sposobie świadczenia dotychczasowych usług Serwisu Prawnego LONTEX.

 

Zmiana w transporcie drogowym osób   

 

Zgodnie z art. 30 u.p.t.z  przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej będzie mógł być wykonywany przez przedsiębiorcę po dokonaniu zgłoszenia do organizatora właściwego ze względu na obszar lub zasięg przewozów i wydaniu przez niego potwierdzenia.

 

Art. 33 u.p.t.z. organizator odmówi wydania, w drodze administracyjnej, potwierdzenia zgłoszenia przewozu, jeżeli wcześniej przedsiębiorcy cofnięto potwierdzenie zgłoszenia przewozu a nie upłynęły 2 lata od ostatecznej decyzji. Informacje dotyczące przedsiębiorców, wobec których cofnięcie nastąpiło będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Przewoźników.

 

Natomiast art. 43 ust. 1 u.p.t.z zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w szczególności na zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie zgłoszenia przewozu.

 

Dodatkowo od 1 stycznia obowiązywać będą również przepisy rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy. Rok 2017 to wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. Na podstawie obowiązujących przepisów, krajowy regularny przewóz osób może być wykonywany do 31 grudnia 2016r.

 

Obliczanie terminów odczytów kart kierowców i tachografów

 

Mimo, że wytyczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego już obowiązują, warto przypomnieć o zmianie jaka nastąpiła. Na dzień dzisiejszy nie jest już to 28 dni kalendarzowych  w odniesieniu do kart kierowców oraz 90 przy tachografach.

 

Zgodnie z pkt. 3 preambuły do rozporządzenia Komisji (UE) nr 581/2010 są to dni zarejestrowanej działalności. Dniami zarejestrowanej działalności są dni, w których działalność kierowcy powinna być rejestrowana dla potrzeb skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynków ustanowionych rozporządzeniem 561/2006.

 

Okresami składającymi się z dni nierejestrowanej działalności są okresy, gdzie nie można przedsiębiorstwu przypisać obowiązkowego ustawowego rejestrowania działalności kierowcy.

 

Trybunał Konstytucyjny – ryczałt za nocleg

 

24.11.2016 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ryczałtów za nocleg przysługujący kierowcą. W ocenie Trybunału ustawodawca powinien uwzględnić nie tylko interes kierowcy, ale również przedsiębiorcy, a co za tym idzie należności wynikające z podróży służbowych powinny zostać uregulowane z uwzględnieniem specyfiki wykonywanego zawodu. Można więc wysnuć wniosek, iż w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym nie mają zastosowania przepisy ogólne Kodeksu Pracy, dotyczące podróży służbowych.

 

Nowy wytyczne odnośnie delegowania pracowników

 

Niemcy:
Od 1 stycznia 2017 roku możliwe będzie zgłaszanie pracowników oddelegowanych za pomocą strony internetowej Meldeportal-Mindestlohn oraz zoll.de.Trzeba pamiętać o zmianie stawki minimalnej do 8,84 € za godzinę.

 

Francja:
Z nowym rokiem rusza platforma SIPSI, gdzie przewoźnik będzie zobowiązany do stworzenia indywidualnego konta, a następnie uzyska dostęp do generowania zaświadczeń o oddelegowaniu oraz możliwość przeglądania wszystkich dotychczasowych zaświadczeń. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, zaświadczenia wystawione do dnia

 

1 stycznia 2017r. będą nadal ważne, do daty wskazanej na nich, o ile warunki oddelegowania nie ulegną zmianie. Niezależnie od rejestracji w systemie SIPSI, kierowca musi posiadać przy sobie zaświadczenie o oddelegowaniu.

 

Płaca minimalna w Polsce

 

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje, że od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2000 zł brutto. Również godzinowa płaca minimalna została ustalona na poziomie 13 zł. brutto za godzinę dla zleceniobiorców.

 

Jest to znacząca zmiana dla przedsiębiorców zatrudniających kierowców na umowę zlecenie. Nowe przepisy mają objąć umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy, albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Od nowego roku, przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

 

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

 

W 2017 roku powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także co bardziej interesujące zmiany regulujące „dobrą reputację”.

 

4 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiające zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Na jego mocy Główny Inspektor Transportu Drogowego upoważnił Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego do przeprowadzania postępowań dotyczących podmiotów, posiadających uprawnienia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Art. 6 rozporządzenia z 2011 roku mówi, iż to Państwo Członkowskie określa warunki jakie musi spełniać przewoźnik, aby wypełnić warunek „dobrej reputacji”.

 

Prawodawca unijny wyznaczył natomiast sposób postępowania, według którego organy kontroli powinny działać przy ustalaniu, czy warunek „dobrej reputacji” został przez przewoźnika zachowany.

 

W dniu 18 marca 2016 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, wprowadzający katalog poważnych naruszeń mogących prowadzić do utraty „dobrej reputacji” oraz skutków z tym związanych.

 

WITD przekazują wzajemnie informacje o firmach, które otrzymały wykonalne decyzje administracyjne, o nałożeniu kary za naruszenia określone w załączniku nr IV rozporządzenia nr 1071/2009.

 

Jeżeli firma została dwukrotnie ukarana za naruszenia w ww. ustawie, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, dotyczące dobrej reputacji. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o jej utracie, GITD cofnie uprawnienia przewozowe przedsiębiorcy.

 

Zróżnicowanie przepisów w poszczególnych państwach europejskich w zakresie, w jakim dotyczą one płacy minimalnej sprawiło, że firma LONTEX postanowiła stworzyć dedykowane rozwiązanie, pozwalające firmom transportowym właściwie organizować ich pracę.

 

System GPS połączony z tachografem, dający możliwość zdalnego odczytu danych z tachografu oraz karty kierowcy, połączony z wiedzą osób zajmujących się rozliczaniem, to właściwy sposób na poprawność rozliczeń czasu pracy oraz jego ewidencji. Proponowane rozwiązanie eliminuje potrzebę prowadzenia przez kierowcę karty delegacyjnej, co upraszcza pracę zarówno kierowcy, jak i osoby odpowiedzialnej za jego czas pracy. Stały dostęp do informacji w tachografie oraz dostęp do danych o czasie pracy w czasie rzeczywistym, ułatwia planowanie oraz odpowiednią organizację pracy w firmie. Dotyczy to także kierowców pojazdów do 3,5 tony, których wymogi o płacy minimalnej również dotyczą.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C