Odzyskaj karę za przekroczenie nacisku osi

C

26-01-2021

Zgodnie z wprowadzoną ustawą masz jedynie miesiąc na złożenie wniosku. Dowiedz się jak to zrobić. Potem szansa na zwrot pieniędzy przepada bezpowrotnie.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw to rezultat orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce. TSUE orzekł, iż obowiązek posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się pojazdami z naciskiem pojedynczej osi napędowej pomiędzy 8 a 11,5 tony jest sprzeczny z dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Zatem obowiązujący od 2012 roku w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 t został uznany przez Trybunał za sprzeczny z prawem UE.

Zgodnie z postanowieniami ww. dyrektywy i ustawy o drogach publicznych, wszystkie drogi w Polsce zostaną dopuszczone do ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t  (za wyjątkiem dróg gruntowych – ograniczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 t). Warto jednak nadmienić o przyznanym lokalnym zarządcom dróg prawie do wprowadzania zakazów poruszania się pojazdami z naciskiem pojedynczej osi napędowej powyżej 8 lub 10 ton pod pewnymi kryteriami. Należy się zatem spodziewać, iż w raz z upływającym czasem i rosnącą świadomością samorządowców, będzie w Polsce przybywać dróg, których nośność zostanie ograniczona znakami drogowymi.

Bardzo ważną dla przedsiębiorców częścią przedmiotowej nowelizacji jest możliwość wznowienia postępowań m.in. w zakresie nałożonych kar pieniężnych za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami.

Wzruszenie decyzji ostatecznych (wznowienie postępowania – art. 18 ustawy nowelizującej) będzie odbywało się wyłącznie na wniosek strony oraz będzie ograniczone czasowo. Powyższa możliwość odnosi się do spraw w zakresie przejazdu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, jednakże po szczegółowej analizie nasza kancelaria zaleca składanie wniosków o wznowienie postępowań, które dotyczą kontroli po 18 sierpnia 2012 roku. Dopiero od tej daty obowiązywały zarówno zezwolenia, jak i kary znane w ostatnich latach.

Korzystnym jest także możliwość wznowienia postępowania niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Na podstawie zapisów przedmiotowej nowelizacji będzie można również dokonać wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych (art. 19 ustawy nowelizującej). Termin na wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego (gdy zapadł wyrok sądowy) wynosi 3 miesiące, natomiast na wznowienie postępowania administracyjnego (gdy ostateczną decyzję wydał np. WITD lub GITD) wynosi 1 miesiąc.

Kancelaria Prawna Iuridica przygotowała w pełni samodzielny, intuicyjny i profesjonalny generator wniosków o zwrot niesłusznie naliczonych kar. Każdy kto zapłacił karę za przekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej (najczęściej była to kara 5000 zł za brak zezwolenia kategorii IV, aczkolwiek możliwe były także kary 2000 lub 15 000 zł) ma czas do 26 lutego 2021 roku na złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Firmy, które broniły swoich praw na etapie postępowania sądowego, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, mają nieco więcej czasu, albowiem wnioski mogą składać do 26 kwietnia 2021 roku.

W celu skorzystania z innowacyjnego generatora wniosków odsyłamy na stronę
www.zwrotkaryitd.pl

 

Dzięki generatorowi podając podstawowe informacje (np. numer decyzji oraz nazwę organu, który nałożył karę) samodzielnie przygotujesz wniosek oraz uzyskasz niezbędne informacje techniczne i proceduralne. Dzięki temu oszczędzisz pieniądze na zbędną obsługę prawną oraz samodzielnie przygotowujesz w pełni profesjonalny wniosek o wznowienie postępowania.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C