Ubezpieczenie CMR: decyduje jakość czy cena?

C

21-09-2021

W ciągu ostatnich lat firmy oferujące niskie ceny sprawiły, iż rynek stał się niepewny: ubezpieczenia CMR sprzedawane są poniżej swojej wartości. Obecnie istnieje szansa, że zakończy się ten proces: Klienci mają tego „po dziurki w nosie”!

Mówi się, że z próżnego i Salomon nie naleje: w przypadku większości szkód nie wypłaca się odszkodowania, zwleka się z załatwianiem sprawy dotyczącej szkody, ubezpieczeni muszą pozywać do sądów swoich ubezpieczycieli o odszkodowanie i równocześnie zapobiegawczo odpierać roszczenia poszkodowanych (wszystko to oczywiście na koszt własny), ażeby ewentualnie w przypadku wygranej w procesie o odszkodowanie ubezpieczyciel nie podniósł zarzutu o naruszenie obowiązków. Byłoby to chyba prawnie niedopuszczalne, ale jeśli mimo to tak by się stało, skutkowałoby być może koniecznością wszczęcia ponownego procesu o odszkodowanie, co oznaczałoby że przewoźnik musiałby wtedy z góry, na koszt własny prowadzić trzy procesy, a spedytor, który zaangażował przewoźnika, może nawet cztery, aby zabezpieczyć procesowo roszczenie regresowe, jeżeli zostanie ono zakwestionowane!

Scenariusz horroru dla spedytorów i przewoźników

 

Czy przewoźnik pojedzie za 0,25 EUR za kilometr?

Przyjmijmy że przewoźnik naliczał dotychczas 0,60 EUR za kilometr. Czy będzie on mógł w przyszłości wykonać taką samą usługę za 0,25 czy 0,30 EUR? Z pewnością nie! Za tę cenę mógłby co najwyżej wystawić starego „grata“ z łysymi oponami i zepsutymi na skutek braku serwisu klockami hamulcowymi oraz z kierowcą, który nie miałby nawet prawa jazdy. Taka sytuacja nie potrwałaby jednak zbyt długo, a przewoźnik musiałby zamknąć interes, ponieważ klienci nie dawaliby mu już więcej zleceń.

Tak samo jest z firmami oferującymi niepoważne polisy CMR, których wartość odpowiada wartości zużytego na nie papieru: także i one z powodu niewypłacalności świadczeń w przypadku powstania szkody muszą być naturalnie wyselekcjonowane z rynku! A propos świadczeń, w razie wystąpienia szkody! Jakich świadczeń w ogóle klient ma prawo oczekiwać?

Ponieważ ubezpieczenie CMR w ruchu drogowym jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, ubezpieczyciel powinien zaspokoić nie tylko uzasadnione roszczenia osób trzecich w ramach umowy ubezpieczenia, lecz także pokryć koszty – sądowe i pozasądowe – poniesione w celu obrony przed bezpodstawnymi roszczeniami osób trzecich. To powinno być oczywiste, ale nie jest. Znane są już przypadki, gdzie ubezpieczyciel odmówił ochrony prawnej do obrony i dopiero ubezpieczający musiał go do tego zmusić poprzez wniesienie pozwu.

 

Wyręczanie klienta w pracy

Oczywistym powinno być także – chyba że ubezpieczający jako klient zażyczy sobie czegoś przeciwnego – że ubezpieczyciel lub makler zajmujący się sprawą dotyczącą szkody prowadzi korespondencję za klienta. Na przykład Lutz Assekuranz samo pisze do poszkodowanych oraz ewentualnych podwykonawców i na bieżąco informuje swoich klientów wysyłając kopie korespondencji. Do czynności, które powinien wykonać poważny ubezpieczyciel lub makler, należy również zatroszczenie się o załatwienie dokumentów, zabezpieczenie prawa do regresu, korespondencja z urzędami oraz włączenie komisarzy awaryjnych, rzeczoznawców itp., krótko mówiąc: oszczędzenie klientowi nieprzyjemnej papierkowej roboty w przypadku powstania szkody.

Lutz Assekuranz doradza również w zakresie poprawnego tekstu zleceń transportowych, stałych nadruków na dokumentach handlowych, a także m.in. pod względem najkorzystniejszego wyboru właściwych sądów, wyboru prawa itd.

W ten sposób można już na wstępie zminimalizować niejedno ryzyko i oszczędzić daną polisę, co potem znajduje wyraz w rozsądnych stawkach składek ubezpieczeniowych, udziałach w zyskach itd.

 

Co jest przedmiotem umowy ubezpieczenia?

Większość polis pokrywa jedynie odpowiedzialność cywilną zgodnie z konwencją CMR. Inaczej jest za pośrednidztwem Lutz Assekuranz, gdzie oferuje się autentyczne ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu drogowym. W ramach ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika, przy przewozach towarów wykonywanych zarobkowo pojazdami w ramach działalności gospodarczej ubezpieczona jest zasadniczo odpowiedzialność cywilna zgodnie z konwencją CMR i według polskiego prawa transportowego.

Jednocześnie ubezpieczona jest również odpowiedzialność cywilna według określonego w danym wypadku prawa przewozowego przy wykonywaniu przewozów kabotażowych (np. na terytorium Niemiec do 40 SDR).

Widać więc, że już w kwestii przedmiotu umowy ubezpieczenia istnieją ogromne różnice.

 

Zakres terytorialny ubezpieczenia

Ważny jest także zakres obowiązywania. Jeżeli przewoźnik jeździ np. do krajów WNP czy afrykańskich państw basenu Morza Śródziemnego, to zakres obowiązywania, który brzmi „Europa“, nie ma żadnego sensu.

 

Odszkodowanie z tytułu art. 29 konwencji CMR?

W obliczu zaostrzającego się orzecznictwa na niekorzyść przewoźnika, dość istotne jest, aby odpowiedzialność cywilna określona w art. 29 konwencji CMR była współubezpieczona. Według tego postanowienia przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność, albo które przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu, jeżeli szkoda powstała wskutek winy umyślnej przewoźnika lub jego rażącego niedbalstwa. To samo obowiązuje w przypadku, gdy szkodę spowodowali pracownicy przewoźnika lub inne osoby, którym przewoźnik powierzył wykonanie świadczenia.

 

W obliczu zaostrzającego się orzecznictwa na niekorzyść przewoźnika, dość istotne jest, aby odpowiedzialność cywilna określona w art. 29 konwencji CMR była współubezpieczona

Stosunek ceny do świadczeń

W rzeczywistości jest jeszcze wiele innych punktów w warunkach ubezpieczenia poszczególnych oferentów, które należałoby gruntownie sprawdzić, aby mieć pewność, że w razie powstania szkody nie wynikną żadne problemy z ochroną ubezpieczeniową. Lutz

Assekuranz jako neutralny partner z długoletnim doświadczeniem oferuje chętnie doradztwo w tych kwestiach. Ważny jest stosunek ceny do świadczeń jakie otrzymać można – każdy spedytor/przewoźnik musi sam zdecydować, czy zadowoli się „odchudzoną“ polisą jakieś firmy oferującej niskie ceny, z tym że ewentualnie w razie wystąpienia szkody sam będzie musiał wyłożyć duże sumy na odszkodowania, czy też będzie dążył do możliwie najlepszej ochrony ubezpieczeniowej, której jednak nie można uzyskać płacąc zdecydowanie dumpingowe stawki za ubezpieczenie.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać porady lub zawrzeć dostosowane do swoich potrzeb ubezpieczenia CMR, firma Lutz Assekuranz pozostaje zawsze chętnie do Państwa dyspozycji.

www.lutz-assekuranz.pl

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C