Procedura orzekania w elektronicznym postępowaniu upominawczym

C

25-11-2022

Istotą elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) jest możliwość dochodzenia swoich roszczeń bez potrzeby stawiennictwa na rozprawach. Aby skorzystać z e-Sądu, konieczne jest zalogowanie się na stronie internetowej, wymagające uprzedniego utworzenia konta w systemie teleinformatycznym oraz uzyskania certyfikatu pozwalającego na składanie elektronicznego podpisu. 

Przepisy wskazują w tym miejscu, że czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Treść pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym reguluje art. 50532 k.p.c. Jak czytamy w zdaniu pierwszym § 1, w pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Należy jednak wyraźnie zasygnalizować, że dowodów tych nie dołącza się do pozwu.

Zgodnie z treścią § 2 pozew powinien zawierać ponadto:

  • numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Na powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika sąd może nałożyć grzywnę, jeżeli w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczyli oni nieprawidłowo dane, o których mowa powyżej lub dane z art. 126 § 2 pkt 1, czyli miejsce zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG – adres do korespondencji wpisany do rejestru. 

Wniesienie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wniesienie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym wymaga rejestracji na stronie www.e-sad.gov.pl oraz uzyskania certyfikatu niezbędnego do elektronicznego podpisywania dokumentów, o który również można ubiegać się za pośrednictwem portalu.

Do zainicjowania procedury składania pozwu konieczne jest zalogowania się na swoim koncie i wybranie opcji „Złóż nowy pozew”. Zostaniemy następnie poproszeni w szczególności o wpisanie danych powoda, informacji o reprezentacji, oznaczenie pozwanego, zdefiniowanie dowodów i roszczeń, uzasadnienie pozwu oraz wniesienie opłaty.

Wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – co dalej?

Jeżeli stan faktyczny sprawy na podstawie wykazanych dowodów nie budzi wątpliwości i nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania, e-Sąd wydaje przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty. Jest on doręczany tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Wydanie z urzędu klauzuli wykonalności

Po uprawomocnieniu nakazu zapłaty z urzędu nadaje się mu klauzulę wykonalności, tym samym zwalniając powoda z konieczności występowania z odrębnym wnioskiem. Warto przypomnieć, że nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy do wszczęcia egzekucji.

Pozwanemu przysługuje jednak prawo do sprzeciwu. Do sprzeciwu od nakazu zapłaty, podobnie jak do pozwu, nie trzeba dołączać dowodów. W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w jakim nakaz zapłaty utracił moc.

Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego

Do umorzenia postępowania upominawczego dochodzi na skutek braku podstaw do wydania nakazu zapłaty. Gdy dojdzie do umorzenia, każda ze stron jest zobowiązana ponieść koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie.

Powód może jednak wnieść pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Jeżeli zrobi to w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Skarga o wznowienie postępowania

Zgodnie z treścią art. 50539 k.p.c w razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania e-Sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, który jest właściwy do wznowienia postępowania.


Autor tekstu: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C