Poradnik dla firm transportowych: ADR, IMI, Tachograf, czas pracy kierowców – Kluczowe zagadnienia

C

21-03-2023

W dzisiejszym dynamicznym świecie, transport odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej branży. Firmom transportowym zależy na optymalizacji swoich usług oraz zwiększaniu efektywności pracy kierowców. W poniższym artykule poruszamy tematykę ADR, IMI, czasu pracy kierowców, tachografu, które są niezbędnymi aspektami w zarządzaniu transportem. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tych zagadnieniach i ich wpływie na funkcjonowanie firm transportowych.

Co to jest ADR i jakie ma znaczenie dla transportu drogowego?

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu drogowego substancji i przedmiotów niebezpiecznych.

ADR zostało opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego transportu substancji i przedmiotów niebezpiecznych na drogach w Europie i jest uznawane jako podstawowy dokument regulujący przepisy dotyczące transportu niebezpiecznych towarów drogowych.

ADR określa klasy niebezpieczeństwa, kategorie opakowań i inne wymagania dotyczące transportu niebezpiecznych substancji i przedmiotów, takich jak wymagania dotyczące etykietowania, pakowania, dokumentacji i szkoleń kierowców.

Transport niebezpiecznych substancji i przedmiotów jest szczególnie ważny dla bezpieczeństwa publicznego, a przestrzeganie przepisów ADR jest kluczowe dla zapewnienia, że takie transporty są wykonywane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. Transport niebezpiecznych towarów, które nie są przewożone zgodnie z przepisami ADR, może być niebezpieczny dla osób i środowiska, co może prowadzić do poważnych wypadków i szkód.

Jakie są wymagania i procedury związane z ADR?

Wymagania i procedury związane z ADR obejmują:

 1. Klasyfikacja towarów: Każdy towar niebezpieczny musi zostać sklasyfikowany zgodnie z systemem klasyfikacji ADR. Klasyfikacja ta określa stopień niebezpieczeństwa danego towaru i jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować podczas jego transportu.
 2. Opakowania i etykiety: Transportowane substancje muszą być pakowane w specjalne opakowania zgodne z normami ADR, które zapewnią ich bezpieczne przechowywanie i transport. Opakowania muszą być oznaczone specjalnymi nalepkami, które informują o niebezpieczeństwie, jakie stwarza dany towar.
 3. Dokumentacja: Kierowca wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych powinien otrzymać dokument przewozowy wystawiony zgodnie z umową ADR przed wyjazdem w drogę.

W transporcie międzynarodowym dokument ten powinien być wystawiony w języku kraju nadania, a także w jednym z następujących języków: niemiecki, francuski lub angielski.

 1. Szkolenia: Kierowcy i personel odpowiedzialny za załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych muszą przejść odpowiednie szkolenie, aby zapoznać się z procedurami i wymaganiami ADR oraz znać zasady postępowania w przypadku wypadków lub awarii.
 2. Kontrole i inspekcje: Właściwe organy państwowe dokonują regularnych kontroli i inspekcji pojazdów przewożących towary niebezpieczne, aby upewnić się, że są one zgodne z przepisami ADR.

Wszystkie te wymagania i procedury są ściśle egzekwowane, aby zapewnić bezpieczny transport niebezpiecznych towarów na drogach.

IMI – czym jest i dlaczego jest istotny w transporcie drogowym?

IMI (Internal Market Information System) to narzędzie służące do wymiany informacji pomiędzy organami publicznymi w Unii Europejskiej, które jest wykorzystywane do wdrażania przepisów unijnych na rynku wewnętrznym. IMI pozwala na przekazywanie informacji pomiędzy organami administracji publicznej w UE, co ułatwia współpracę i koordynację działań. System umożliwia też delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym, co pomaga w egzekwowaniu przepisów i zwiększa skuteczność kontroli.

IMI umożliwia także przekazywanie powiadomień o wydanych decyzjach oraz o konieczności wykonania kar, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i wydajności transportu drogowego. IMI jest ważnym narzędziem w rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki unijnej, w tym również transportu drogowego.

Road Transport – Posting Declaration

Strona, na której dokonuje się zgłoszenia kierowców, którzy podlegają przepisom o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Jest to proces, który umożliwia przedsiębiorstwom transportowym prawidłowe wykonywanie przewozów we wszystkich krajach członkowskich oraz współpracę z władzami kontroli w celu weryfikacji przepisów dotyczących delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym.

W systemie do zgłaszania kierowców wprowadzono nowe usprawnienia. Teraz możesz wysłać kilka wersji deklaracji jednocześnie, a wersja elektroniczna zostanie automatycznie wysłana do kierowców drogą elektroniczną. Ponadto możesz teraz edytować kilka deklaracji jednocześnie, wprowadzając między innymi daty rozpoczęcia i zakończenia, rodzaje operacji, listę numerów rejestracyjnych i dane kontaktowe kierowcy. Historia deklaracji zapisze akcję i udostępni informację, na jakie adresy e-mail została wysłana deklaracja.

Jakie są wymagania i procedury związane z IMI?

Wymagania i procedury związane z IMI obejmują:

 1. Rejestracja: Aby korzystać z IMI, organy administracji publicznej muszą się zarejestrować w systemie i otrzymać odpowiednie uprawnienia.
 2. Wymiana informacji: Organ administracji publicznej może wymieniać informacje z innymi organami poprzez IMI. Wymiana informacji odbywa się zgodnie z przepisami unijnymi oraz polityką prywatności i ochrony danych.
 3. Egzekwowanie przepisów: IMI pomaga w egzekwowaniu przepisów unijnych, w tym przepisów dotyczących transportu drogowego, poprzez udostępnianie informacji o przewoźnikach i kierowcach, powiadomień o wydanych decyzjach oraz o konieczności wykonania kar.
 4. Kontrole: IMI umożliwia organom administracji publicznej przeprowadzanie kontroli, w tym kontroli dotyczących delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym. Kontrole te mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów oraz poprawę bezpieczeństwa i wydajności transportu drogowego.
 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych: IMI jest zabezpieczony, aby chronić prywatność i ochronę danych. Organizacje korzystające z systemu są zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Wszystkie te wymagania i procedury są ściśle egzekwowane, aby zapewnić skuteczne wykorzystanie IMI i poprawę bezpieczeństwa oraz wydajności transportu drogowego.

Co to jest Tygodniowy czas jazdy kierowcy

Tygodniowy czas jazdy kierowcy, okres tygodnia, ustalony przez rozporządzenie WE 561/2006, trwa 7 kolejnych dni kalendarzowych, rozpoczynając się od poniedziałku o godzinie 0:00 i kończąc się w niedzielę o godzinie 24:00. W tym czasie kierowca może wykonywać swoje obowiązki związane z transportem drogowym, w tym prowadzenie pojazdu.

W ramach tygodniowego czasu pracy kierowcy, przewidziany jest maksymalny czas jazdy kierowcy oraz minimalny czas odpoczynku tygodniowego. Maksymalny czas jazdy kierowcy w tygodniu wynosi 56 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin.

Regularny odpoczynek tygodniowy wynosi minimum 45 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Odpoczynek ten może zostać skrócony do nie mniej niż 24 godzin, jednak w ciągu 2 tygodni, kierowcy przysługuje jeden odpoczynek regularny a drugi może być skrócony. W przypadku skrócenia odpoczynku godziny skrócone kierowca odbiera w ciągu następnych 3 tygodni dołączając te godziny do odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Należy pamiętać, że odbiór godzin skróconych musi być wykonany w całości oznacza to, że nie można dzielić godzin skróconych a należy je odebrać w całości.

W celu zapewnienia przestrzegania wymogów czasu pracy kierowcy, przedsiębiorcy przewozowi są zobowiązani do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy oraz do stosowania tachografów – urządzeń, które rejestrują min. czas pracy i odpoczynku kierowcy oraz prędkość i odległość przejechaną przez pojazd.

Wprowadzenie ograniczeń dotyczących czasu pracy kierowcy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz zapobieganie przemęczeniu kierowców, które może prowadzić do wypadków drogowych.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tygodniowego czasu jazdy?

Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących tygodniowego czasu jazdy kierowcy, jak również nieprzestrzeganie wymogów związanych z minimalnym czasem odpoczynku, może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym:

 1. Sankcje administracyjne: Przedsiębiorcy transportowi, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, mogą być ukarani przez organy administracji publicznej. Sankcje te mogą obejmować kary finansowe, kary administracyjne oraz zakaz wykonywania działalności gospodarczej.
 2. Zagrożenie bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców może prowadzić do zmęczenia kierowców, co z kolei może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo na drogach. Kierowcy, którzy są zmęczeni, mają większe ryzyko popełnienia błędów i wypadków drogowych.
 3. Zagrożenie zdrowia: Długotrwałe nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia kierowców, takich jak problemy z układem krążenia czy zaburzenia snu.
 4. Negatywny wpływ na reputację przedsiębiorstwa: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców może mieć negatywny wpływ na reputację przedsiębiorstwa transportowego. Przedsiębiorcy, którzy nie dbają o bezpieczeństwo swoich kierowców i innych użytkowników dróg, mogą stracić zaufanie klientów i utracić rynek.

Dlatego też, przestrzeganie przepisów dotyczących tygodniowego czasu pracy kierowcy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz dla ochrony zdrowia i życia kierowców.

Wymagania i procedury związane z obsługą tachografu obejmują:

 1. Instalacja tachografu: Tachograf musi zostać zainstalowany w pojeździe zgodnie z przepisami dotyczącymi jego montażu oraz zgodnie z instrukcją producenta.
 2. Kalibracja tachografu Tachograf powinien być kalibrowany zgodnie z przepisami, zazwyczaj co dwa lata lub częściej, w sytuacji, gdy dokonuje się zmiany danych pojazdu, takich jak numer rejestracyjny lub wymiar opon. Kalibracja ta ma na celu upewnienie się, że tachograf działa poprawnie i dokładnie rejestruje czas pracy i odpoczynku kierowcy.
 1. Wprowadzanie danych: Kierowca jest odpowiedzialny za Korzystanie z tachografu wymaga wprowadzenia właściwego kodu kraju na początku i na końcu pracy, przekroczenia granicy oraz zmiany selektora aktywności w zależności od rodzaju pracy (inna praca, przerwa, dyspozycja). Wszystkie te dane są zapisywane i przechowywane przez tachograf.
 1. Pobieranie danych: Przedsiębiorca transportowy jest zobowiązany do pobierania danych z karty kierowcy co najmniej raz na 28 dni a z tachografu co najmniej raz na 90 dni. Pobieranie tych danych pozwala na kontrolowanie czasu pracy kierowców oraz na wykrywanie nieprawidłowości lub nieprawidłowości w obsłudze tachografu, a także prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia kierowców.
 2. Przestrzeganie przepisów: Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz minimalnego czasu odpoczynku, które są rejestrowane przy użyciu tachografu. Zarządzający transportem są odpowiedzialni za zapewnienie przestrzegania tych przepisów.
 3. Szkolenia: Kierowcy muszą przejść szkolenie z obsługi tachografu, aby zapoznać się z jego działaniem oraz wymaganiami prawno-technicznymi.

Wszystkie te wymagania i procedury są ściśle egzekwowane, aby zapewnić dokładne i rzetelne rejestrowanie czasu pracy kierowcy oraz minimalnego czasu odpoczynku. Obsługa tachografu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz zapobieganie przemęczeniu kierowców, które może prowadzić do wypadków drogowych, a także prawidłowego naliczenia wynagrodzenia kierowców.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to dokument potwierdzający, że osoba wykonująca zawód przewoźnika drogowego spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz posiada niezbędne umiejętności i wiedzę.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, należy spełnić następujące wymagania:

 1. Wykształcenie: Osoba ubiegająca się o certyfikat nie musi posiadać wykształcenia wyższego.
 2. Doświadczenie: Osoba ubiegająca się o certyfikat nie musi mieć doświadczenia w branży transportowej ani być związana z działalnością przewozową w jakikolwiek sposób. Certyfikat jest dostępny dla wszystkich osób.
 3. Kursy szkoleniowe: Osoba ubiegająca się o certyfikat nie musi ukończyć odpowiednich kursów szkoleniowych, jednak takie szkolenia mogą przygotować ją do zdania egzaminu i pomóc w nauce. Szkolenia są zazwyczaj zorientowane na konkretne kwestie dotyczące certyfikatu, co może pomóc w zrozumieniu i przygotowaniu się do egzaminu.
 4. Egzamin: Po ukończeniu kursów szkoleniowych, osoba ubiegająca się o certyfikat musi zdać egzamin przed Instytutem Transportu Samochodowego (ITS), który jest odpowiedzialny za wydawanie certyfikatów kompetencji zawodowych przewoźników drogowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji w branży transportowej. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest ważny bezterminowo, więc nie trzeba go odnawiać ani spełniać żadnych wymagań dotyczących szkoleń i doświadczenia zawodowego. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego jest ważne dla każdego, kto chce prowadzić działalność transportową lub spedycyjną na terenie Unii Europejskiej. Posiadanie tego certyfikatu świadczy o kwalifikacjach i umiejętnościach osoby wykonującej zawód przewoźnika drogowego, co przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz zapobiegania nieuczciwej konkurencji w branży transportowej.

Przewóz na potrzeby własne a tachograf

Przewóz na potrzeby własne to przewóz wykonywany pojazdem ciężarowym lub autobusem w ramach działalności gospodarczej niezwiązanej z działalnością transportową, ale wykonywany na zasadach przewozu zawodowego.

Zatem przewóz na potrzeby własne to działalność, w której transport nie stanowi głównego elementu działalności, ale stanowi jedynie pomocniczy element w stosunku do głównej działalności, jaką prowadzi firma. To oznacza, że firma nie pobiera wynagrodzenia za przewóz, ponieważ przewozi ona rzeczy, które sama kupiła, sprzedała lub wynajęła.

W przypadku przewozu na potrzeby własne, jeśli w pojeździe jest zamontowany tachograf cyfrowy lub analogowy, kierowca musi zarejestrować swoją pracę oraz przerwy w czasie pracy na tachografie.

Ważne jest, aby kierowca przestrzegał przepisów dotyczących czasu pracy i czasu jazdy, które dotyczą również przewozów na potrzeby własne. Przepisy te stanowią, że kierowca nie może przekroczyć maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu lub minimalnego czasu odpoczynku w ciągu dnia lub tygodnia.

Jeśli pojazd używany jest w ramach przewozu na potrzeby własne ważne jest, aby kierowca rejestrował czas pracy przy użyciu tachografu jest to obowiązkowe zgodnie z przepisami rozporządzenia WE 561/2006, ponadto kierowca musi wprowadzić odpowiednie dane w tachografie, takie jak kod kraj rozpoczęcia/zakończenia. W przypadku kontroli drogowej, organy odpowiedzialne mogą zażądać wydrukowania danych z tachografu.

W przypadku, gdy pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony, tachograf nie jest wymagany zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Jednakże, kierowca musi nadal przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy, nawet jeśli nie ma obowiązku rejestrowania czasu pracy przy użyciu tachografu.

W każdym przypadku, ważne jest, aby przedsiębiorca i kierowca byli świadomi wymogów i przepisów dotyczących czasu pracy i czasu jazdy kierowcy, nawet jeśli wykonują przewozy na potrzeby własne, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze oraz uniknąć płacenia kar za naruszenie przepisów.

Za wartością merytoryczną niniejszego artykułu odpowiada Arkadiusz Bogucki, ekspert w zarządzaniu transportem, doradca ADR oraz doświadczony trener dla sektora TSL. Jego praktyczne podejście do tematyki pozwala na przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy firm transportowych. Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez niego szkoleniach, wsparciu i doradztwie, zapraszamy do kontaktu i omówienia indywidualnych potrzeb szkoleniowych na stronie https://transporttrener.pl/szkolenia/

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C