Raport zrównoważonego rozwoju 2020 Grupy Raben

C

13-07-2021

Raben prezentuje najnowszy raport „Drive do zrównoważonego rozwoju”. Pierwszy tak obszerny i szczegółowy, obejmujący całą Grupę i kilkadziesiąt wskaźników tematycznych, uwzględniający strategię ESG i głos ponad tysiąca interesariuszy.

W sprawozdaniu za rok 2020 firma pokazuje swój wkład w realizację wybranych celów globalnych ONZ, skupiając się na kwestiach ładu korporacyjnego, wpływu na środowisko, społecznego i ekonomicznego. „Drive do zrównoważonego rozwoju 2020” to publikacja pod wieloma względami wyjątkowa i przełomowa dla Grupy Raben. Przede wszystkim skupia się na zrównoważonym rozwoju (nie CSR jak dotychczas); przedstawia trendy i wyzwania, cele i działania firmy w tym zakresie. Ramy wyznacza tutaj przyjęta w 2019 roku przez Raben strategia ESG, która opiera się na trzech filarach: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (Environmental, Social, Governance), co z kolei znalazło odzwierciedlenie w strukturze raportu (z dodatkowym uwzględnieniem wkładu ekonomicznego).

 

Planować globalnie, działać lokalnie

PROMOCJA

PROMOCJA

O tym, jak duże znaczenie dla firmy ma zrównoważony rozwój, świadczy powołanie specjalnego komitetu zajmującego się tą tematyką, któremu przewodniczy sam prezes Ewald Raben. Warto wspomnieć, że działania podejmowane przez Raben w wymienionych obszarach i opisywane w raporcie to element globalnej układanki, przyczyniają się bowiem do realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ: (3) Dobre zdrowie i jakość życia, (8) Wzrost gospodarczy i godna praca, (9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania w dziedzinie klimatu oraz (17) Partnerstwa na rzecz celów.

– Nasz raport wkroczył na wyższy poziom, zarówno jeśli chodzi o zakres, jak i sposób prezentacji danych. Jest bardziej przejrzysty, a zarazem bogatszy w informacje, dopasowany do naszych bieżących priorytetów, jak również tego, co chcą o nas wiedzieć interesariusze – mówi Jakub Krzewina, dyrektor zrównoważonego rozwoju.

 

Trzy rynki, cztery obszary, trzydzieści wskaźników

Historycznie jest to już siódmy raport społeczny firmy. Jednak po raz pierwszy w historii sprawozdanie dotyczy całej Grupy Raben, liczącej ponad 150 oddziałów w 13 krajach, bo choć zawiera dane na temat funkcjonowania tylko oddziałów w Polsce, Niemczech i Czechach, to te trzy rynki odpowiadają za 85% działalności, biorąc pod uwagę przychody, liczbę pracowników czy przesyłek. „Drive do zrównoważonego rozwoju 2020” w sposób przekrojowy demonstruje podejście do zarządzania organizacją w ramach strategii ESG.

W części poświęconej ładowi korporacyjnemu jest mowa o szeroko pojętej etyce: dialogu z interesariuszami i badaniach satysfakcji, kodeksach i politykach firmowych i bezpieczeństwie informacji, a także o zarządzaniu ryzykiem. Wpływ ekonomiczny napędzają innowacje, głównie z dziedziny IT. Natomiast wpływ społeczny budowany jest poprzez działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy, wreszcie bycie rzetelnym partnerem biznesowym i odpowiedzialnym obywatelem.

 

„Zielony” kierunek

Najwięcej miejsca zajmuje zagadnienie wpływu na środowisko, w nim zaś na pierwszy plan wysuwa się emisja gazów cieplarnianych. Raben m.in. definiuje i wyczerpująco opisuje trzy zakresy powstawania śladu węglowego, w zależności od źródła. Jak wynika z raportu, w dążeniu do neutralności klimatycznej firma posiłkuje się nowoczesną flotą, rozwiązaniami związanymi z infrastrukturą i organizacją transportu oraz narzędziami takimi jak Smartour czy kalkulator CO2. Z uwagi na szczególną sytuację, która trwała niemal cały ubiegły rok, raport uwzględnia także działania związane z pandemią Covid-19. Łącznie publikacja zawiera ponad trzydzieści wskaźników tematycznych dotyczących danych pozafinansowych Grupy.

Zawartość raportu „Drive do zrównoważonego rozwoju 2020” odpowiada na potrzeby zgłoszone przez ponad 1000 interesariuszy wyrażone w ramach dialogu społecznego. Zawiera informacje i dane odnośnie do ponad 30 wskaźników tematycznych. Dane za rok 2020 zostały porównane do wyników za rok 2019, a raport w obecnej formule będzie się ukazywał w cyklu rocznym. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze Standardami GRI na poziomie podstawowym i poddane zewnętrznej weryfikacji przez niezależny podmiot firmę Deloitte.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C